Ochrana osobných údajov

Vyplnením a odoslaním tohto formulára záujemca o poskytnutie ubytovania ako dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených vo formulári za účelom nezáväznej registrácie do systému ubytovacích zariadení pre zabezpečenie sprostredkovania ubytovania pre občanov Ukrajiny na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „systém ubytovacích zariadení“) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)(ďalej len ,,GDPR”)  a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 18/2018 Z. z.”) prevádzkovateľovi, ktorým je Košický samosprávny kraj, IČO: 35541016, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice na účel registrácie záujemcu do systému ubytovacích zariadení.

Účelom spracúvania osobných údajov je • prevádzkovanie verejného a neverejného portálu pre zabezpečenie sprostredkovania ubytovania pre občanov Ukrajiny, na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, • vytvorenie registra ubytovacích zariadení • vypracovávanie a publikovanie štatistických výstupov • overenie identity fyzickej osoby • sprostredkovanie kontaktu dotknutej osoby a záujemcu o ubytovanie.

Právny základ je vyvodzovaný z čl. 6 ods. 1 písm. a) a e) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a e) Zákona o ochrane osobných údajov t. j. na spracúvanie osobných údajov bol udelený vyjadrila súhlas so spracúvaním, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s opatreniami prijatými na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a počas trvania tejto mimoriadnej situácie. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie prevádzkovateľ neuskutočňuje. V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Príjemcom Vašich osobných údajov môžu byť • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, • ostatné ministerstvá, štátne orgány, subjekty územnej samosprávy a verejnej správy, prípadne iné subjekty príslušné podľa osobitných predpisov a správnych aktov a oprávnené, resp. povinné plniť úlohy a opatrenia prijaté na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky za účelom možnosti overenia identifikácie fyzickej osoby, • tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (príslušné orgány a inštitúcie) v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh, • Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, IČO: 42 242 789, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice, • zmluvní partneri prevádzkovateľa (najmä sprostredkovatelia), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. a/alebo všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov • občania Ukrajiny, ktorí prejavili záujem o ubytovacie zariadenie dotknutej osoby evidované v registri. Zároveň beriete na vedomie práva dotknutej osoby upravené v článkoch 15,16,17,18, 20 a 21 GDPR a §  19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. a vyhlasujete, že prevádzkovateľ Vás informoval v súlade s článkom 13 a 14 GDPR, a to na https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/gdpr/.
Zatvoriť
© 2022 Košický samosprávny kraj | Registrácia ubytovania na sukromí - Všetky práva vyhradené